Reklamační řád

Článek 1 -  Úvodní ustanovení

 1. Práva kupujícího zvadného plnění (dále jen “reklamace“) musí být vždy uplatněna vsouladu stímto reklamačním řádem. Záležitosti tímto reklamační řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky. Prodávající seznámí kupujícího stímto reklamačním řádem vhodným způsobem a na žádost kupujícího mu jej předá vtextové podobě. Tento reklamační řád je vsouladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění ke dni 1.1. 2014.
 2. 2) Prodávající neodpovídá za vady vtěchto případech:
  1. je-li vada na věci vdobě převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva zkupní ceny,
  2. jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím,
  3. vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to zpovahy věci (např. uplynutím životnosti),
  4. je-li způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením,
  5. vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.

Článek 2 - Uplatnění reklamace

 1. Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, vkterékoliv jeho provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i vjeho sídle nebo místě podnikání. Prodávající zabezpečuje přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou provozní dobu. Reklamaci lze rovněž uplatnit u osoby, která je ktomu určena vpotvrzení, které prodávající kupujícímu vydal, na účtence či vzáručním listě, je-li určená osoba v místě prodávajícího nebo vmístě kupujícímubližším.
 2. Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, potvrzení o povinnostech prodávajícího zvadného plnění záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem.
 3. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již vminulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva zkupní ceny.

Článek 3 - Lhůta pro uplatnění práv

 1. Kupující může svá práva zvadného plnění uplatnit ve lhůtě do druhého dne od převzetí zboží. Po uplynutí lhůty nelze právo zvad u prodávajícího uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak nebo prodávající či výrobce poskytne zvláštní záruku za jakost nad rámec jeho zákonných povinností.
 2. Kupující svá práva zvadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví. Kupující bere na vědomí, že vpřípadě výměny zboží vrámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv zvadného plnění. Lhůta skončí dnem převzetí nového zboží za zboží reklamované.
 3. Lhůtu kuplatnění práv zvad nelze považovat za stanovení životnosti zboží, ta se liší sohledem na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnost a intenzitu užívání nebo dohodu mezi kupujícím a prodávajícím.

Článek 4 - Vyřízení reklamace

 1. Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzenívady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude kupující informován o jejím vyřízení.
 2. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.
 3. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno vůbec nebo včas uskutečnit.
 4. Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu kpřevzetí zboží.

Článek 5 - Jakost při převzetí

 1. Prodávající prohlašuje, že zboží předává kupujícímu vsouladu sustanoveními občanského zákoníku, tedy:
  1. zboží má vlastnosti, které si kupující s prodávajícím ujednali, a chybí-li ujednání, má zboží takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  2. zboží se hodí k účelu,který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  3. zboží je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  4. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 2. V případě, že zboží při převzetí kupujícím neodpovídá výše uvedeným požadavkům, má kupující právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem kpovaze věci nepřiměřené.
 3. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, může požadovat přiměřenou slevu zkupníceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Článek 6 - Náklady reklamace a řešení sporů

 1. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených suplatněním svého práva.
 2. V případě, že prodávající reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se kupující, nebo po dohodě sprodávajícím obě strany, obrátit na soudního znalce zoboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady.
 3. Nedojde-li kdohodě mezi kupujícím a prodávajícím, může se kupující obracet na existující systémy mimosoudních řešení spotřebitelských sporů, případně na příslušný soud.

Článek 7 - Smluvní záruka za jakost

 1. Poskytl-li prodávající nad rámec svých zákonných povinností záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud potvrzení o povinnostech prodávajícího zvadného plnění (záruční list) nebo smlouva nestanoví něco jiného.

 

Tento reklamační řád je účinný od 1. června 2014.

Zůstaňte v obraze a odebírejte nás

Rychlé kontakty

Flowergift a.s.
Poličanská 1487
190 16 Praha 9
Zobrazit na mapě

Email: info@flowergift.cz
Telefon: +420 774 715 214

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na vaši
emailovou adresu